Day: April 2, 2022

สีทาบ้านหลุดล่อน

ถ้าเพื่อนๆเห็นตามบ้านหรืออาคารเก่าๆจะพบปัญหา สีทาบ้านหลุดล่อน วันนี้บอกการแก้ไขปัญหานี้ซึ่งถ้าดูจบแล้วปัญหาสีหลุดล่อน แก้ได้ง่ายๆแน่นอน